Инвестиционният проект по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 – „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020г. с наименование: „Изграждане на хоспис за настаняване и грижа на възрастни хора“ на „ИНВЕСТ МАР“ ООД цели създаване на хоспис за настаняване и грижа за възрастни хора в с. Кичево, община Аксаково. Проектът е иновативен за общината, защото това е първият частен хоспис за настаняване и грижа за хора от третата възраст.

Хосписът е нова форма на социална услуга, насочена към възрастни хора, които имат нужда от 24-часова грижа. Тя осигурява подходящо равнище на интервенция и подкрепа, което дава възможност на настанените да постигнат максимална самостоятелност и контрол над собствения си живот.

Хосписът създава среда за живот близка до семейната, при която лицата получават необходимата им индивидуална грижа и подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в Хосписа са насочени към създаването на условия за равнопоставено участие на потребителите в битието на местната общност.

Основната цел на предоставяните услуги в Хосписа за настаняване на възрастни хора е осигуряване качество на живот, което гарантира благосъстоянието и недопускането на социално изключване на всяко нуждаещо се лице.

Хосписът функционира при спазване на следните етични принципи:

  • Зачитане достойнството на личността;
  • Уважение към личната история, етническата и културна идентичност;
  • Зачитане на индивидуалните потребности на лицата, прилагане на индивидуален подход при предоставянето на грижи;
  • Подпомагане лицата с увреждания за вписването им в социалната среда;
  • Подкрепяне и стимулиране на самостоятелността, съобразно индивидуалните особености.

Проект и главна цел

Договор № BG06RDNP001-6.003-0239-C01 от 07.04.2022г.

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 – „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020г.

Наименование на проекта: „Изграждане на хоспис за настаняване и грижа на възрастни хора“ село Кичево

Бенефициент: „ИНВЕСТ МАР“ ООД

Обща стойност 782 320.00лв., от които финансиране от ЕС 391 160лв.; ЕЗФРСР 332 486лв.; национално финансиране 58 674лв.

Начало: 07.04.2022г.
Край: 15.09.2023г.